Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước

 6599 lượt xem
(BTĐKT)-Chiều ngày 20.8, tại hội trường Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước với Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước là đơn vị chủ trì đề tài. 

Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm có: GS.TS Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng và 6 thành viên khác là lãnh đạo thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công thương, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Quang cảnh hội nghị.
 
Đồng chí Trần Thị Hà báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.
 
Tại hội nghị, các thành viên của hội đồng đã tham gia phản biện với nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc như: Sự phù hợp của đề tài đã mang tính cấp thiết vì đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, phương hướng và giải phá nhằm đổi mới hoạt động thi đua, khen thưởng và quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trực tiếp góp phần kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
Đánh giá Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”, Hội đồng nghiệm thu cho rằng: Đề tài  được xây dựng với bố cục rõ ràng, cách tiếp cận tốt, không trùng lặp, nguồn gốc trích dẫn cụ thể, các mẫu nghiên cứu điều tra khảo sát hợp lý và đúng tiêu chuẩn đề ra. 
 
Ngoài ra, Hội đồng cũng nhất trí Đề tài đã bao quát được nhiều nội dung quan trọng như: Mang tính ứng dụng cao trong việc tư vấn cho Đảng và Nhà nước về việc sửa đổi Luật Thi đua Khen thưởng; đưa ra những biện pháp tốt nhất về chính sách, đường lối, bộ máy, thể chế và nguồn nhân lực để hoàn thiện bộ máy đào tạo và quản lý về công tác Thi đua, Khen thưởng. 
 
Tổng kết hội nghị, Hội đồng thông báo nghiệm thu cấp cở sở đề tài độc lập cấp Nhà nước về “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài trực tiếp góp phần trong việc bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm lý luận về thi đua, khen thưởng và thực tiễn làm công tác thi đua, khen thưởng, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm đẩu mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, đề tài chính là cở sở để kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và xác định lại vị trí, củng cố, kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó sẽ tác động tích cực đến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của thi đua, khen thưởng đối với việc động viên, khích lệ quần chúng nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước.
 
Gia Linh 
 
 
Ý kiến của bạn