Tình hình xử lý hồ sơ khen thưởng trong tháng 8 năm 2012.

 7202 lượt xem
 

 

Stt

Đơn vị

Số TTr còn tồn tháng trước

Số TTr nhận được trong tháng

Số TTr đã xử lý.

Số TTr còn tồn.

1

Vụ 1

10

0

0

10

2

Vụ 2

5

105

105

5

3

Vụ 3

14

66

76

4

4

Cơ quan đại diện phía Nam

4

74

64

15

5

Tổng

33

245

244

34

 
Ý kiến của bạn