Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hà Giang

 11559 lượt xem
(BTĐKT) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Giang. Vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho gần 300 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên toàn tỉnh. 

Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng với thành phần tham dự được mở rộng tới: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của 11 huyện, thành phố; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe các giảng viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về phong trào thi đua yêu nước nói riêng và công tác thi đua, khen thưởng nói chung, đã được cụ thể hoá bằng các văn bản như Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương. Đó là những kiến thức cơ bản về thi đua và phương pháp tổ chức phong trào thi đua; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác khen thưởng; đồng thời làm rõ những nội dung cơ bản, những vướng mắc, tồn tại ở cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP chủ Chính phủ; Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, bên cạnh giải đáp một số ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
 
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua yêu nước nói riêng. Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang có được những thành tựu nổi bật là do khởi nguồn từ các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện chương trình phát động thi đua của tỉnh về hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và Chương trình Xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực chủ động triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác gắn với việc đẩy mạnh việc rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả của các phong trào thi đua góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực, phối hợp triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất, tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân, hoàn thành từng tiêu chí nông thôn mới ở từng thôn bản.
 
Với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện con người mới, đã và đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác thi đua khen thưởng, đối với nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Do đó hơn ai hết, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, phải thường xuyên trau dồi, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo các ngành là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Hà Giang có điều kiện nghiên cứu, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới./.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Bùi Quang Đức
 
Ý kiến của bạn