Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

 10601 lượt xem
Ngày 1 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc 

 SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 195 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1948
 
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
 
Chiểu theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ,
 
Sau khi Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,
 
RA SẮC LỆNH:
 
Điều 1
 
Nay thành lập Ban vận động thi đua Ái quốc Trung ương. Ban này gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân.
 
Điều 2
 
Các đại biểu nói trên do Sắc lệnh chỉ định.
 
Điều 3
 
Tại các liên khu, tỉnh, huyện và xã đều đặt Ban Vận động thi đua Ái quốc.
 
Mỗi ban gồm có từ 3 đến 5 người trong đó có đại diện Uỷ ban kháng chiến hành chính, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ.
 
Tuy vậy, các Ban Vận động thi đua Ái quốc cấp huyện và cấp xã, số người có thể ít hơn.
 
Điều 4
 
Các đại biểu trong các ban từ liên khu đến xã do Uỷ ban kháng chiến Hành chính cấp mình chỉ định.
 
Điều 5
 
Các Ban Vận động thi đua Ái quốc các cấp có nhiệm vụ:
 
1- Vận động, đôn đốc, thu tập và phổ biến kinh nghiệm về việc thi đua.
 
2- Các Uỷ ban kháng chiến Hành chính liên khu, tỉnh, huyện, xã đạt kế hoạch thi đua Ái quốc cho địa phương mình. Nhưng có thể uỷ quyền ấy cho các ban vận động thi đua Ái quốc cấp mình.
 
Điều 6
 
Các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.
 
                                                                                                                                                   Hồ Chí Minh
                                      
                                                                                                                                                          (Đã ký)
 
 
 
Ý kiến của bạn