Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 246 lượt xem
 

Sáng nay 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo viên của Hội nghị lần này là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, chỉnh lý các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có nhiều tri thức, kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực tiễn công tác.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: internet

Gần 1 triệu đảng viên trong cả nước cùng một lúc sẽ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 7 nghìn điểm cầu trong cả nước do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Theo chương trình làm việc, trong hai ngày 27 và 28/3/2021, cán bộ, đảng viên sẽ được nghe 05 chuyên đề do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, chỉnh lý các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt, gồm:

- Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

- Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

- Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

- Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

- Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ, do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng Dân hòa quyện cùng quyết tâm phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng phải sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế thành của cải, vật chất, mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho nhân dân, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, các bộ ngành, các địa phương, các cấp ủy đảng phải tập trung xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa thành các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra, đó là chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục, năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ở các cấp.

Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hiện nay, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày hôm nay sẽ thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, chuyển hóa nội dung Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                                                       Theo Trí Đức /tcnn.vn

 
Ý kiến của bạn