Tình hình xử lý tờ trình khen thưởng Quý III/2012

 7264 lượt xem
 

 

STT Đơn vị Số TTr còn tồn quý trước Số TTr nhận được trong quý Số TTr đã xử lý Số TTr còn tồn
1 Vụ 1 10 3 5 8
2 Vụ 2 5 305 300 10
3 Vụ 3 4 181 177 8
4 Cơ quan đại diện phía Nam 15 155 166 4
  Tổng 34 644 648 30

 

 

 
Ý kiến của bạn