Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

 7338 lượt xem
(BTĐKT) - Nhằm thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2012) được triển khai rộng khắp và đạt kết quả toàn diện, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung thực hiện những nội dung quan trọng sau: 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2012.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và chiến chiến công của quân và dân ta về chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại to lớn “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đồng thời phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và trong đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm này ở các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2012 và coi đây là đợt thi đua cao điểm trong công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm 2012.
 
Ban Thi đua Khen thưởng - Trung ương đề nghị các địa phương trực tiếp tham gia chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì) phối hợp với lực lượng vũ trang, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung quan trọng hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng  “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đạt được kết quả cao.
 
Gia Linh
 
 
Ý kiến của bạn