Nâng cao công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ then chốt của tỉnh Cao Bằng

 11761 lượt xem
(BTĐKT)-Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua yêu nước nói riêng; đồng thời chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao vai trò và kỹ năng của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, tỉnh Cao Bằng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Qua đó, trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng, ngày 10/10/2012 vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các ban của Đảng, các tổ chức Hội… của 13 huyện, thành phố Cao Bằng với gần 300 đồng chí tham dự. 

Tại Hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe các đồng chí giảng viên có kinh nghiệm của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước về phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Những kiến thức cơ bản về thi đua và phương pháp tổ chức phong trào thi đua; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác khen thưởng; nghi lễ tổ chức buổi lễ trao tặng và đón nhận hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Đồng thời làm rõ những nội dung cơ bản, những vướng mắc, tồn tại ở cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, bên cạnh giải đáp một số ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Cao Bằng được các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong toàn địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm; nội dung, cách thức tổ chức phát động và xây dựng phong trào thi đua của tỉnh phong phú và đa dạng hơn, đã chú trọng khen thưởng ở cấp cơ sở, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động ngày càng tăng. 
 
Việc quy định tổ chức học tập, tuyên truyền về Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng là một chỉ tiêu thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị đã góp phần đưa các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành, các địa phương. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành trong tỉnh Cao Bằng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, do đó ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; công tác xây dựng điển hình tiên tiến cũng chưa được đáp ứng theo yêu cầu, nhiều gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện kịp thời, một số đơn vị còn lúng túng trong việc tổ chức phong trào thi đua, xây dựng, duy trì và nhân rộng điển hình tiên tiến, việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tình hình thực hiện các phong trào thi đua chưa được thường xuyên, việc bình xét khen thưởng của một số Khối thi đua đôi khi còn biểu hiện nể nang, hình thức. 
 
Chính vì thế, cần xác định rõ mục tiêu xây dựng hoàn thiện con người mới, tuy nhiên mục tiêu này đã và đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác thi đua khen thưởng, đối với nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Do đó hơn ai hết, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, phải thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra…”.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng mở Hội nghị tập huấn lần này là dịp để các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có điều kiện học tập, nghiên cứu, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng, của Nhà nước về thi đua yêu nước. Đồng thời cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, nhằm nâng cao trình độ năng lực và những kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới đang đặt ra cho tỉnh Cao Bằng hiện nay./. 
 
 
Quang cảnh hội nghị.
 
 Bùi Quang Đức
 
 
Ý kiến của bạn