Thông báo thanh lý nguyên vật liệu xây dựng thu hồi sau phá dỡ công trình trụ sở làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 82 lượt xem
 

 
Ý kiến của bạn