Hội nghị đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ số 05 - Đề án 928: “Chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội”

 7668 lượt xem
Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ số 05 - Đề án 928: “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội”. 

Gần đây, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ số 05 - Đề án 928: “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội” (Đề tài).

 
 
Tiến sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp cơ sở phát biểu tại Hội nghị.
 
Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có 08 thành viên do Tiến sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương làm Ủy viên - Thư ký Hội đồng.
 
Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội” do Tiến sĩ  Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.
 
Tiến sĩ Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ nhiệm Đề tài
trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị.
 
Mục tiêu và nhiệm vụ của Đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội; đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội.
 
Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đã thống nhất đánh giá Đề tài đã cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cho việc xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh cán bộ khoa học xã hội và bỏ phiếu đánh giá Đề tài. Kết quả, Đề tài đã được 8/8 phiếu đánh giá: Đạt.
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Ý kiến của bạn