Hòa Bình: Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thi đua, khen thưởng

 12140 lượt xem
(BTĐKT) - Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011; Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Kế hoạch số 1760/KH-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình về tổ chức phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua khác trong tỉnh Hòa Bình trong thời gian đã phát hiện và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương và được các cấp, các ngành có thẩm quyền ghi nhận và biểu dương, khen thưởng. 

Phong trào thi đua yêu nước và công tác Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực và đáng khích lệ. Song, trong quá trình phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng ở Tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều bất cập, có nhiều đơn vị, địa phương làm tốt và cũng còn có đơn vị, địa phương vẫn gặp nhiều lúng túng trong công tác chỉ đạo và thực hiện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng cấp xã của tỉnh Hòa Bình chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, do đó ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

 
Ông Bùi Quang Đức - Phó Giám đốc, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưỏng Trung ương phát biểu tại hội nghị.
 
Từ đó, tỉnh Hòa Bình đã tập trung quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng cấp xã, phường, thị trấn và các cấp, các ngành, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới. Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hòa Bình, từ ngày 24 đến ngày 25/2012 vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho gần 250 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hoà Bình trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản: Quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác khen thưởng; trao đổi một số vấn đề về thủ tục hồ sơ, khen thưởng; một số Nội dung cơ bản về tổ chức phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới"; những  nội dung cơ bản của Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2012 và đăng ký thi đua năm 2013; hướng dẫn chi tiết một số mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thường triển khai thực hiện. 
 
Đồng thời làm rõ những nội dung cơ bản, những vướng mắc, tồn tại ở cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, bên cạnh giải đáp một số ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
 
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay và yêu cầu xây dựng hoàn thiện con người mới, đòi hỏi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên trau dồi, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh”.
 
Đây là lần đầu tiên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng với thành phần tham dự được mở rộng tới: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 11 huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng 11 Phòng Nội vụ huyện, thành phố và 210 đồng chí là cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hoà Bình. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hoà Bình mở Hội nghị tập huấn lần này cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh Hoà Bình có điều kiện học tập, nghiên cứu, thống nhất lại cách tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đối với các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, để cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị, địa phương cập nhật được những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới đang đặt ra cho tỉnh Hòa Bình.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Bùi Quang Đức
 
 
Ý kiến của bạn