Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 19285 lượt xem
 

                   TRƯỞNG BAN

Họ và tên khai sinh: PHẠM HUY GIANG

Họ và tên thường gọi: Phạm Huy Giang

Sinh ngày: 22/8/1971

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Cẩm Chế - Thanh Hà - Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

(Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Phụ trách lĩnh vực công tác:

(Theo Thông báo số 350/TB-BTĐKT ngày 01/03/2022 về việc phân công công tác của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

* Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; là Chủ tài khoản cơ quan.

* Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác và phụ trách các vụ, đơn vị:

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ II).

- Văn phòng.

* Ký tờ trình khen thưởng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước; tờ trình khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương đề nghị.

                  PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐỨC TOÀN

 Họ và tên thường gọi: Phạm Đức Toàn

 Sinh ngày: 13/01/1971

 Nơi sinh: TP Nam Định - tỉnh Nam Định

 Quê quán: Kim Sơn - Ninh Bình

 Dân tộc: Kinh

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

 Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban;
(Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Phụ trách lĩnh vực công tác:

(Theo Thông báo số 350/TB-BTĐKT ngày 01/03/2022 về việc phân công công tác của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

* Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác và phụ trách các vụ:

- Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (Vụ I).

- Vụ Pháp chế - Thanh tra.

* Ký tờ trình khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; tờ trình khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do các Cụm, Khối thi đua đề nghị.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban.

                 PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên khai sinh:  PHAN VĂN HÙNG

 Họ và tên thường gọi:  Phan Văn Hùng

 Sinh ngày:  28/5/1967

 Nơi sinh:  Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

 Quê quán:  Khoái Châu, Hưng Yên

 Dân tộc: Kinh

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ chuyên ngành Luật hành chính

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

 Phụ trách lĩnh vực công tác:

(Theo Thông báo số 350/TB-BTĐKT ngày 01/03/2022 về việc phân công công tác của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

* Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác và phụ trách các vụ, đơn vị:

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Vụ III).

- Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

- Trung tâm Tin học.

* Ký tờ trình khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban.

 

 

 
Ý kiến của bạn