Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 16735 lượt xem
 

                   TRƯỞNG BAN

Họ và tên khai sinh: PHẠM HUY GIANG

Họ và tên thường gọi: Phạm Huy Giang

Sinh ngày: 22/8/1971

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Cẩm Chế - Thanh Hà - Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

(Quyết định 1001/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020)

Phụ trách lĩnh vực công tác:

(Theo Thông báo số 2099/TB-BTĐKT ngày 06/08/2020 về việc phân công công tác lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

* Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

* Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác và phụ trách các vụ, đơn vị:

- Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (Vụ I);

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ II);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng.

 

                  PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐỨC TOÀN

 Họ và tên thường gọi: Phạm Đức Toàn

 Sinh ngày: 13/01/1971

 Nơi sinh: TP Nam Định - tỉnh Nam Định

 Quê quán: Kim Sơn - Ninh Bình

 Dân tộc: Kinh

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

 Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban;
(Quyết định 1001/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020)

Phụ trách lĩnh vực công tác:

(Theo Thông báo số 2099/TB-BTĐKT ngày 06/08/2020 về việc phân công công tác lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

* Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác và phụ trách các vụ, đơn vị:

- Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Vụ III);

- Vụ Pháp chế - Thanh tra;

- Tạp chí Thi đua Khen thưởng;

- Trung tâm Tin học.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

 

 
Ý kiến của bạn