Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề năm 2013

 10323 lượt xem
Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU về thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề năm 2013 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch số 87-KH/TU để xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc với phương châm chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp, cách làm bảo đảm thật sự thiết thực,  hiệu quả, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đối với giải quyết các vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong nhân dân đối với các ngành, địa phương, đơn vị: các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đặc biệt là những cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước tập trung thực hiện Năm kỷ cương hành chính - 2013, với những nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, lãng phí và biểu hiện tiêu cực, vụ lợi; nâng cao chất lượng thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.
 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác 19/5/2013.
 
 
Ý kiến của bạn