Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị

 10641 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2013, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát thực tế tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Hòa An, thành phố Cao Lãnh vào đầu năm 2013.

Nội dung các phong trào thi đua bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đến nay đã có 100% đơn vị cấp xã tổ chức phát động thi đua và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. 
 
Về quy hoạch và đề án đã phê duyệt 115/119 xã (đạt 96,46% kế hoạch); quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp đã phê duyệt 114/119 xã (đạt 95,8% kế hoạch); đề án xây dựng nông thôn mới đã phê duyệt 100/119 xã (đạt 84,03% kế hoạch). 
 
Các mô hình phát triển sản xuất cũng được triển khai thực hiện tốt như: Dự án khuyến nông 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao của huyện Thanh Bình; huyện Lai Vung tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2015 tại xã Hòa Long và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng chuyên canh màu xã Phong Hòa”; mô hình cánh đồng liên kết đã thực hiện được 17.964ha, trong đó liên kết với Công ty Bảo vệ thực vật An Giang thực hiện mô hình sản xuất giống, cánh đồng nguyên liệu và cùng nông dân ra đồng đạt 6.812ha đăng ký... 
 
Nhìn chung, các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013.
 
 
Ý kiến của bạn