Bộ Nội vụ triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, 9/2021

 124 lượt xem
 

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, 9/2021, cụ thể như sau:

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 18/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công văn số 3715/BNV-VP ngày 29/7/2021 của Bộ Nội vụ, tiếp tục thực hiện làm việc trực tuyến, giãn cách xã hội đến 6h00 ngày 23/8/2021.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế (tại http://tokhaiyte.vn hoặc mã QR) khi đến cơ quan làm việc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền cơ sở; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Các đơn vị đẩy mạnh phương thức làm việc trực tuyến, tổ chức họp trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ, chất lượng các văn bản, đề án.

Các Vụ: Tổ chức - Biên chế; Chính quyền địa phương; Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ, Cải cách hành chính, Tổ chức cán bộ, Pháp chế được bố trí 1/3 số lượng công chức đến làm việc tại cơ quan để xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ quan y tế thực hiện việc tiêm vắc-xin mũi 1 và đẩy nhanh tiêm mũi 2 cho công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ; lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo không bị động trong phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ để phù hợp với tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19 hiện nay; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế, không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hoặc vi phạm các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Vụ Tổ chức - Biên chế

Tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết và các tài liệu phục vụ Hội nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/8/2021.

Báo cáo kết quả thực hiện quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch biên chế công chức của các Bộ, ngành, địa phương năm 2022. Báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước ngày 12/8/2021.

Khẩn trương đôn đốc các Bộ, ngành gửi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan để tổ chức thẩm định, theo hướng kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 8/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5319/VPCP-TCCV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (khối cơ quan hành chính nhà nước).

Thẩm định và giao biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2022. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 20/8/2021.

Thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cho Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ về đề xuất bổ sung biên chế viên chức cho ngành Giáo dục - Đào tạo để chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Vụ Công chức - Viên chức

Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2021; Đề án thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (nhiệm vụ này Bộ trưởng yêu cầu trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/7/2021).

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm cắt giảm quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo Văn bản số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 11/2021 (nhiệm vụ này Bộ trưởng yêu cầu trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/7/2021).

Chủ động rà soát toàn bộ những vấn đề khó khăn, vướng mắc và bất cập trong công tác tuyển dụng, sử dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức để tháo gỡ cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Vụ Chính quyền địa phương

Chủ động xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 (nhiệm vụ này Bộ trưởng yêu cầu trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/7/2021).

Trình Chính phủ báo cáo tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành trước ngày 10/8/2021.

Tham mưu Bộ trưởng văn bản báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về việc xem xét, giải quyết biên chế cán bộ Đảng, đoàn thể tại các phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại 3 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với cán bộ, công chức khối chính quyền. Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Vụ Cải cách hành chính

Tham mưu dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và kế hoạch cụ thể xây dựng các Chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5332/VPCP- TCCV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 11/8/2021 để triển khai thực hiện.

Vụ Tiền lương

Tham mưu kiện toàn Tổ biên tập của Bộ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết 5 tháng cuối năm 2021 bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII. Hoàn thành trước ngày 12/8/2021.

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bám sát Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (nhiệm vụ này Bộ trưởng yêu cầu hoàn thành trước ngày 07/8/2021).

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án tổ chức các khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bảo đảm phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

Vụ Tổ chức phi chính phủ

Tham mưu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc “Nghiên cứu về sự cần thiết xây dựng Luật quản lý các tổ chức phi lợi nhuận; nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của các loại hình nghiệp đoàn, nhóm, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Tập trung xây dựng Đề án “Sắp xếp các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ” trình Ban Bí thư. Tổng hợp ý kiến các Bộ, ban, ngành, địa phương và các tổ chức hội có liên quan, tham mưu tổ chức hội thảo trong tháng 9/2021; hoàn thiện Đề án trình Ban Cán sự đảng Chính phủ trong tháng 10/2021, báo cáo Ban Bí thư vào tháng 12/2021.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Vụ Công tác thanh niên

Báo cáo Bộ Chính trị kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 9/2021.

Tham mưu văn bản trình Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết dứt điểm việc bố trí công tác cho Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện. Hoàn thành văn bản trước ngày 13/8/2021.

Vụ Tổng hợp

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành tháng 8/2021.

Tập trung tham mưu Chính phủ tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021; đề xuất nội dung xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến trong tháng 9/2021.

Tham mưu Chính phủ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2021 theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 4808/VPCP-QHĐP ngày 16/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Xây dựng Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Hoàn thành trước ngày 10/8/2021.

Xây dựng Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Hoàn thành trước ngày 10/8/2021.

Vụ Pháp chế

Khẩn trương trình Bộ trưởng Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Xây dựng Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Vụ Tổ chức cán bộ

Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thay thế Nghị định số 34/2017/NĐ-CP theo hướng kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 8/2021.

Khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ để thực hiện nghiêm túc; đồng thời theo dõi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy tắc này để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Khẩn trương trình Bộ trưởng xem xét ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ (sửa đổi), trình Bộ trưởng trước ngày 15/8/2021.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo đánh giá chất lượng công chức qua thi tuyển từ năm 2005 đến nay và xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP do Bộ Nội vụ tổ chức đang công tác tại các đơn vị trong Bộ. Báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ trong tháng 9/2021.

Tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức về công tác tại Bộ Nội vụ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, trình Bộ trưởng trước ngày 30/8/2021. Tham mưu trưng tập viên chức có năng lực, tín nhiệm, tâm huyết về làm việc tại một số đơn vị thuộc Bộ phù hợp với vị trí việc làm.

Hoàn thiện Đề án luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức về địa phương công tác của Bộ Nội vụ giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Vụ kế hoạch - Tài chính

Khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện việc phê duyệt các dự án và phân bổ chi tiết số vốn kế hoạch năm 2021 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Tham mưu, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành kế hoạch chung của Bộ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Xây dựng các chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Kết luận số 11-KL/TW và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết vướng mắc về tài sản, đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trong tháng 12/2021

Vụ Hợp tác quốc tế

Xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 của Bộ Nội vụ (Văn bản số 01-ĐA/BCSĐ ngày 29/3/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ). Trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/8/2021.

Tham mưu tổ chức Hội thảo trong chuỗi các hoạt động với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM21) 2021¬2022 của Bộ Nội vụ Việt Nam.

Thanh tra Bộ

Tập trung xây dựng Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 4790/VPCP-TCCV ngày 16/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Thanh tra Chính phủ (chủ trì) kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của Bộ Nội vụ đối với Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, theo thời hạn của Thanh tra Chính phủ trong tháng 9/2021.

Ban Tôn giáo Chính phủ

Báo cáo kết quả sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trình Chính phủ trước ngày 30/8/2021.

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”; báo cáo kết quả Đề án “Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào được tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước”.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Xã hội của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng thi đua đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Tiếp tục thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Xây dựng Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. Trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 9/2021.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 9/2021.

Khẩn trương hoàn thành việc tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và nhập vào hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, sau đại học năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển sinh; tổ chức công tác giảng dạy phù hợp với diễn biến tình hình của dịch Covid-19, bảo đảm chất lượng và kế hoạch năm học 2021-2022.

Trung tâm thông tin và Tạp chí Tổ chức nhà nước

Tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích; truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; không để xảy ra sai sót, bất lợi về thông tin, tuyên truyền lĩnh vực của Bộ, ngành Nội vụ; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trung tâm thông tin tập trung tổ chức triển khai thẻ công chức điện tử của Bộ Nội vụ. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Văn phòng Bộ

Tập trung xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ trì, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ theo yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ trì, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ phương án bảo đảm đạt tỉ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021./.

                                                                                                                                                                                Quỳnh Anh

https://tcnn.vn/news/detail/51603/Bo-Noi-vu-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19-va-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-92021.html

 
Ý kiến của bạn