Giới thiệu về huân chương Hồ Chí Minh

 4800 lượt xem
 

      HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 

      Huân chương Hồ Chí Minh là huân chương bậc cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Huân chương Hồ Chí Minh được đặt ra theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 06 tháng 6 năm 1947 của  Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và được quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục khen thưởng tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và các văn bản hưỡng dẫn thi hành.

      Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ký quyết định  tặng cho các tập thể (kể cả tập thể nước ngoài) và tặng (truy tặng) cho cá nhân (kể cả người nước ngoài) có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.   

            Huân hương Hồ Chí Minh không chia hạng. Đến nay Nhà nước ta đã tặng và truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho trên 600 tập thể, cá nhân trong nước và trên 50 tập thể cá nhân nước ngoài.

            Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và cũng là người được tặng thưởng lần hai (lần thứ nhất năm 1950 và lần thứ hai năm 1979).
 
Ý kiến của bạn