Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

 95 lượt xem
 

Chi tiết Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế xin xem tại đây

 

 
Ý kiến của bạn