Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

 7991 lượt xem
 

(BTĐKT)- Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có công văn số 1563/BTĐKT-CQĐDPN gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang về việc kiểm tra, giám sắt thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Nội dung như sau:

- Tình hình tổ chức triển khai phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

- Đánh giá kết quả các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành và địa phương

- Công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

- Tình hình về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

- Những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách tổ chức bộ máy, cán bộ và các vấn đề khác nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Chi tiết nội dung xem tại công văn 1563/BTĐKT-CQĐDPN

 
Ý kiến của bạn