Hướng dẫn tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 11902 lượt xem
(BTĐKT)-Để triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ngày 05/9/2013, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có văn bản hướng hướng dẫn việc xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét và trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

Theo đó, việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tiến hành từ cấp cơ sở, quy trình, thủ tục phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp xã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ đối với từng trường hợp và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã ký trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

Đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP gồm:

1. Có 2 con trở lên là liệt sỹ.

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ.

4. Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ.

5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ký trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).
 
Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, xin ý kiến hiệp y của các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định. 
 
Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo 3 đợt (trước ngày 30/3, 30/7, 20/11) để tặng hoặc truy tặng vào các dịp ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc khánh 02/9 và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 hàng năm./.
 
Trần Danh Nam

 

 
Ý kiến của bạn