Thị xã Tây Ninh: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

 8572 lượt xem
(BTĐKT)- Ngày 15/10/2013, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã Tây Ninh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác thi đua khen thưởng năm 2013. 

Có 81 đồng chí là Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thị xã tham dự.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Các học viên được hướng dẫn thực hiện các các nội dung về hệ thống Luật Thi đua – Khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 14/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Ban hành Điều lệ sáng kiến; Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Tây Ninh; hướng dẫn công tác đăng ký, lập báo cáo đề tài, giải pháp, sáng kiến đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua các cấp; Cách thức hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích cấp cơ sở và những quy định về xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

   Đ/c Nguyễn Hữu Ngân phát biểu tại Lớp Tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên còn được đồng chí Nguyễn Hữu Ngân - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh trao đổi, thảo luận những nội dung, những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng và những biện pháp khắc phục.

Mục đích lớp tập huấn là nhằm giúp cho các học viên hiểu sâu sắc hơn đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng theo hướng chuyên nghiệp hoá, biết vận dụng tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình đang công tác…tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. 

                                                                                                                                             Thái Thành

 
Ý kiến của bạn