Hội thảo “Lý luận và thực tiễn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”.

 9899 lượt xem
(BTĐKT) Sáng ngày 27/12/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội thảo “Lý luận và thực tiễn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”. Chủ trì tại buổi tham luận có đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ, các đồng chí Trưởng ban, Phó ban Đại diện Ban thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 
Hội thảo đã nghe nhiều tham luận của các đồng chí Trưởng, Phó ban thi đua các tỉnh, thành phố như; Ban thi đua, khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh với nôi dung “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh”. Ban thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ với đề tài “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong gia đoạn hiện nay ở thành phố Cần Thơ”. Ban TĐKT tỉnh Bình Phước với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi, đua khen thưởng ở nước ta hiện nay” Ban TĐKT tỉnh Bình Dương với đề tài” Thực trạng và giải pháp để khuyến khích khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động”. Ban TĐKT tỉnh Đồng Nai với đề tài “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp” Ban TĐKT Đồng Tháp với đề tài “Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng”...
 
Phát biểu tại buổi tham luận, đồng chí Vương Văn Đỉnh đánh giá cao các nộ dung về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, đồng chí cũng chỉ đạo các ban thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cần tham mưu cho Hội đồng TĐKT, rà soát lại toàn bộ  khen thưởng thành tích trong kháng chiến, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tập trung xây dựng các văn bản quy phạm về công tác thi đua khen thưởng. Đại hội thi đua khen thưởng các cấp, phát hiện nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Lập thành tích xuất sắc tiến tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.
 
                                                                             
Đồng chí Vương Văn Đỉnh chủ trì và phát biểu tại buổi tham luận
 
                 Đào Xuân Phúc
 

 

 
Ý kiến của bạn