Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014

 10193 lượt xem
(BTĐKT) - Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Võ Thành Hạo đã ký Chỉ thị số 01/CT-UBND  phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

Năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân toàn tỉnh, là động lực tinh thần to lớn, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Công tác khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu được thực hiện kịp thời tạo động lực mới cho các tập thể, cá nhân tiếp tục lập thành tích góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nội dung tiêu chí thi đua còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cũng như chưa gắn với vị trí việc làm của từng cá nhân; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” chưa được chú trọng thường xuyên; công tác khen thưởng chưa kịp thời, có nơi chưa bảo đảm chất lượng, tình trạng khen, thưởng cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động gián tiếp còn chiếm tỷ lệ cao so với người lao động trực tiếp.
 
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 
Phát động phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương tránh tình trạng đùn đẩy lẫn nhau và đùn đẩy lên trên; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; triển khai có hiệu quả công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, tận tụy trong thực thi công vụ nhằm giảm phiền hà cho tổ chức và công dân; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tăng cường phát hiện quy trình, phương pháp khoa học, cách làm sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 
 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo bước đột phá thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững gắn phát triển nông nghiệp với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; phấn đấu năm 2014, có 02 xã được công nhận xã nông thôn mới. Tập trung củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng tập trung giáo dục con người mới, xây dựng đạo đức, truyền thống văn hóa ngay từ hộ gia đình; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, bảo đảm việc công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa phải đúng thực chất.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động nắm tình hình giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở; tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng, lãng phí, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản nhà nước. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Tập trung thực hiện các đề án, dự án đổi mới toàn diện công tác giáo dục theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI. Tăng cường công tác quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục các cấp học. Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý chặt chẽ hoạt động y tế tư nhân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, công tác giám sát dịch tễ, không để dịch lớn xảy ra. Tiếp tục phát triển hệ thống y tế theo quy hoạch, đầu tư bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số.
 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chính sách an sinh xã hội và kế hoạch giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chương trình quốc gia về việc làm và dạy nghề gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 
 
Thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh; các biện pháp bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về môi trường. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” trong các lực lượng vũ trang, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao toàn diện chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện sẳn sàng chiến đấu; đẩy mạnh việc tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung xóa các điểm đen, các địa bàn phức tạp về phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh nông thôn, tập trung giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; cố gắng giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn động từ năm 2013 trở về trước, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo mới; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý nghiêm các thủ trưởng các cơ quan thiếu trách nhiệm trong khiếu nại, tố cáo.
 
Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác tham mưu đề xuất về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.
 
Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở đơn vị, địa phương. Đồng thời bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX và tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.
 
Tổ chức tốt việc thi đua theo cụm, khối; nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua ở các cấp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.
 
Trong năm 2014, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc đề nghị các chính sách khen thưởng kháng chiến (thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ) cho cán bộ, nhân dân và truy tặng cho liệt sỹ; khẩn trương đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liết sỹ, khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị và kết quả phong trào thi đua cũng như công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan báo, đài tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2014.
 
Cao Thị Trúc Lạnh 
 

 

 
Ý kiến của bạn