Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án triển khai khi có trường hợp mắc COVID-19

 82 lượt xem
 

Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cương các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và Quyết định số 861/QĐ-BCĐ ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế tại Bộ Nội vụ đối với tình huống có trên 250.000 người mắc COVID-19 trên cả nước, ngày 26/8/2021, Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các phươngán triển khai khi có các trường hợp mắc COVID-19.

                                                          Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép và hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực; thành lập Tổ an toàn COVID-19 theo các phương án chống dịch đề ra.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

                                                                                                                                                                              Quỳnh Anh

https://tcnn.vn/news/detail/51908/Bo-Noi-vu-ban-hanh-Ke-hoach-phong-chong-dich-COVID-19-va-cac-phuong-an-trien-khai-khi-co-truong-hop-mac-COVID-19.html

 

 
Ý kiến của bạn