Nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên

 8404 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 03 -04/11/2014, tại Gia Lai Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 360 đồng chí là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng, công chức Phòng Nghiệp vụ của các Ban Thi đua - Khen thưởng, 17 tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên và lãnh đạo, công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Nội vụ trực thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định quy định chi tiết thi hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo các địa phương tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay. Cụ thể như: “Những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ”; “Một số nội dung về Tổ chức phong trào thi đua”…
 
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt chính sách khen thưởng trong những năm tới, phát biểu bế mạc tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố; phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở các tỉnh, huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sau Hội nghị này về cần thực triển khai và hiện tốt một số nội dung sau đây: 
 
Một là: Lãnh đạo Ban TĐKT các tỉnh khu vực phía Nam tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố của mình sửa đổi ngay Quy chế TĐKT của tỉnh, thành phố mình trong năm 2014 cho phù hợp với Luật TĐKT năm 2013, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. 
- Có thể ban hành những quy chế riêng để khen thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, thể dục thể thao, văn hóa, người nông dân, công nhân, người lao động….
Tương tự các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ ở cấp huyện cũng căn cứ quy chế của cấp tỉnh, xây dựng quy chế cho đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
 
Hai là: Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp từ tỉnh, huyện đến xã: Không máy móc (Luật quy định thành viên Hội đồng có từ 13-15 người), nhưng ở tỉnh, thành phố có thể vận dụng trên dưới 20 người, tùy theo vào đặc thù của từng địa phương, đơn vị.
- Xây dựng, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp: Để công tác thi đua là của cả hệ thống chính trị phải làm, phải vào cuộc….
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng đi thanh tra, kiểm tra các phong trào thi đua cụ thể như thế nào?
- Tham mưu chia cụm, khối thi đua cho hợp lý: Để có thể được Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua tỉnh tặng cho các đơn vị ở khối, cụm dẫn đầu đơn vị có phong trào thi đua tiêu biểu, xuất sắc nhất của tỉnh.
 
Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, xã… phát động đợt thi đua ngắn ngày để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.
- Ngay từ tháng đầu của năm 2015:
+ Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phát động ngay các phong trào thi đua, đặc biệt: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Thống nhất đất nước, giải phóng địa phương: Có chủ đề dễ nhớ, nội dung dễ hiểu.
+ Phong trào nông thôn mới: chỉ đạo tốt để năm 2015 biểu dương, tôn vinh.
- Về Tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
- Về Chỉ thị 34:
+ Đổi mới nội dung, phương thức các phong trào thi đua: tiêu chí, tên gọi.
+ Đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Chỉ thị 34.
+ Khen thưởng.
+ Về tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng.
- Tiêu chuẩn khen thưởng theo Luật mới.
- Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến.
 
Bốn là: Công tác khen thưởng
- Thực hiện theo quy định của Luật mới: có hiệu lực, không thể áp dụng luật cũ được.
- Tổng kết năm 2014: Áp dụng thực hiện ngay theo luật mới.
- Quan tâm khen thưởng nhiều cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.
- Phát hiện nhiều điển hình nhân tố mới để khen thưởng.
 
Năm là: Về chuẩn bị cho Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 (Dự kiến Đại hội TĐYN toàn quốc vào Quý IV: khoảng tháng 10-11/2015).
- Đề nghị mỗi tỉnh nên chọn Đại hội làm điểm: cấp xã, huyện để nhân rộng ra.
- Đại hội, Hội nghị điển hình tiêu biểu thực sự là nơi biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến: không nên nghiêm túc quá như Đại hội Đảng.
- Lựa chọn điển hình thực sự tiêu biểu, mới: Đưa về những nơi có truyền thống cách mạng để biểu dương, tôn vinh.
- Từ cấp tỉnh đưa về cơ sở để triển khai thực hiện./.
 
Bùi Quang Đức
 
 
Ý kiến của bạn