Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện phong trào thi đua

 10202 lượt xem
(BTĐKT)-Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cùng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2014-2020. 

Theo đó, chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020 giữa hai cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng nói riêng. Phát huy sức mạnh to lớn và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” và 3 Cuộc vận động lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và các phong trào do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động, triển khai.

Chương trình phối hợp gồm 3 nội dung. Bên cạnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, hai cơ quan cùng phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào thanh niên “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng văn minh đô thị”. 
 
Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh định kỳ sẽ phối hợp tổ chức các đoàn đánh giá, kiểm tra, giám sát, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh.
 
Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn điển hình tiên tiến kết hợp với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và phát động phong trào thi đua làm theo điển hình.
 
Hàng năm, mỗi đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn) chọn 01 Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 01 Hội viên Hội LHTN Việt Nam, 01 Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua tại địa phương để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 
Đồng thời, căn cứ vào quy định của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chi Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh lựa chọn, bình xét, giới thiệu 01 gương mặt trẻ tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp, xem xét, thống nhất đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình khen thưởng các hình thức cao hơn./.
Thái Thành
.
 
 
Ý kiến của bạn