Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng

 8920 lượt xem
(BTĐKT)-Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa có Công văn số 29/HĐTĐ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. 

 Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan, trong đó đề nghị chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với pháp luật về thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tiễn. Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 đúng theo các nội dung của Hướng dẫn số 169/HD-HĐTĐ ngày 15/10/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua để khen thưởng; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, các tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn. Việc xét, khen thưởng phải đảm bảo các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, cần có nhiều kênh thông tin để đối chiếu, đảm bảo chính xác thành tích, công trạng.
 
Tổ chức tốt Hội nghị Điển hình tiên tiến với nội dung phong phú, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức theo đúng Kế hoạch số 2295/KH-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh và của ngành Trung ương.
 
Thực hiện nghiêm các quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ để việc trao tặng mang ý nghĩa biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc./.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn