Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt đến hết năm 2015

 10060 lượt xem
(BTĐKT)-Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trong Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015. 

 Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, đồng thời cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo tiền đề để toàn tỉnh phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, các hội quần chúng, các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua đặc biệt ngay từ đầu năm 2015, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, thi đua theo Khối, Cụm; sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua phù hợp, thiết thực, dễ áp dụng và dễ đánh giá.
 
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định những thành tựu của tỉnh đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ. Các cơ quan thông tin, truyền thông dành nhiều thời gian, thời lượng, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.
 
Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ IV với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 05 năm 2011 - 2015, từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra các biện pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm khen và đề nghị khen thưởng cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, xã viên Hợp tác xã, người lao động trực tiếp./.
Thái Thành
 
 
Ý kiến của bạn