Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015

 10787 lượt xem
 

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, để đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong tổ chức thực hiện, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 (dưới đây gọi là Phong trào thi đua), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
- Đánh giá thực chất quá trình tổ chức triển khai và kết quả của Phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
- Tổng kết giai đoạn 1 Phong trào thi đua là nội dung quan trọng trong tổng kết các phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2011-2015, qua đó tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020.
 
- Việc tổ chức tổng kết đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và gắn với việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.
 
II. NỘI DUNG 
 
1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, triển khai Phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng, chính quyền; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; công tác sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua.
 
2. Đánh giá kết quả những phong trào thi đua thiết thực trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cần tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra, như:
 
- Các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, đề xuất chính sách phù hợp trong xây dựng nông thôn mới;  
 
- Các giải pháp hữu ích đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới;
 
- Các phong trào huy động nguồn lực, phát huy nội lực, hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.
 
Đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước: Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, đối tượng và nhiệm vụ được giao để đánh giá kết quả và những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
 
3. Đánh giá tác động cụ thể của Phong trào thi đua trong hoàn thành sớm, có chất lượng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của từng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.
 
4. Đánh giá mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Phong trào thi đua.
 
5. Đề ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020.
 
6. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong Phong trào thi đua. 
 
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
 
Thực hiện theo Hướng dẫn số 471/HD-BTĐKT ngày 03/4/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
- Căn cứ Hướng dẫn này các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 1 (2011 - 2015), gắn với tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.
 
 
Ý kiến của bạn