Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết, tuyên dương các điển hình tiên tiến 2014

 9277 lượt xem
(BTĐKT)-Ngày 24/3/2015, tại Hà Nội, Khối Thi đua các cơ quan Đảng trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, tuyên dương các điển hình tiên tiến năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015 

Tham dự có Lãnh đạo 6 cơ quan Đảng Trung ương, đại diện các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các cơ quan trong Khối. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Khối Thi đua các cơ quan Đảng trung ương gồm 6 đơn vị: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân,Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Là các cơ quan thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao trên các lĩnh vực quan trọng về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nghiên cứu khoa học, giáo dục, tuyên truyền và lĩnh vực báo chí, xuất bản, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. 
 
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương ký
giao ước thi đua năm 2015.
 
Hội nghị đã khẳng định, năm 2014, với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, các đơn vị trong Khối vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, cả 6 đơn vị đã được Ban Bí thư Trung ương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, các phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, được cán bộ, công chức và người lao động trong Khối đón nhận và nhiệt tình tham gia, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã được kiện toàn, ổn định và dần nâng cao chất lương, hiệu quả công tác; tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác thi dua, khen thưởng của cơ quan mình.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã biểu dương, khen ngợi, ghị nhận những thành tích xuất sắc mà Khối Thi đua các cơ quan Đảng trung ương đã đạt được năm qua. Đồng chí khẳng định Khối Thi đua đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, cả về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện; tổ chức nhiều phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực công tác, với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Khối Thi đua các cơ quan Đảng trung ương đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong việc tuyên truyên, quảng bá các điển hình tiên tiến, trong công tác khen thưởng, đã tác động sâu, rộng, có khích lệ lớn đến cán bộ, công chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Khối, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu các cơ quan chú ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức cần được chú ý chiều sâu và toàn diện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, đặc biệt năm cả nước tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lầng thứ IX; toàn Đảng tiến hành đại hội đảng bộ tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, công tác tôn vinh các điển hình tiên tiến cần được coi trọng để sức thuyết phục cao, sức lan tỏa rộng rãi không chỉ trong Khối mà còn trong phạn vi cả nước. Đồng thời, với vai trò, vị trí, sức ảnh hưởng của mình, các cơ quan trong Khối tham gia mạnh mẽ hơn nữa phù hợp điều kiện của đơn vị vào “Phong trào xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
Trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.
 
Cũng tại Hội nghị, Khối Thi đua các cơ quan Đảng trung ương đã tôn vinh, khen thưởng, tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm của 15 tập thể và 22 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
 
Lương Thị Tâm Uyên
 
 
Ý kiến của bạn