Cụm Thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2014 và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

 10460 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 24/3/2015, tại Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị.

Ngày 24/3/2015, tại Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch   Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo của 5 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, các đơn vị trong Cụm đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Trung ương và Ban TĐKT Trung ương. Đối với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Cụm đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào thi đua, thực hiện nề nếp việc đăng ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua hướng nội dung vào việc huy động tối đa các nguồn lực của từng thành phố, nhằm vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính… UBND các thành phố trong Cụm cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình kết hoạch hành động nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố với các phong trào thi đua như; thành phố Hà Nội “ Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014”, thành phố Hồ Chí Minh với phong trào “ Phát huy tinh thần làm chủ, sáng tạo và trách nhiệm, ra sức thi đua lập công xuất sắc”, thành phố Đà Nẵng “ Năm Doanh nghiệp 2014 “, thành phố Hải Phòng “ Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” thành phố Cần Thơ” Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở “nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, mức sống và thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng cao.. Các thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển trọng tâm cuộc vận động sang đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được UBND các thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tương đối tốt. Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên mở chuyên mục nêu gương các tập thể và cá nhân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua đã được các thành phố chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Các thành phố thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, Ban TĐKT các thành phố đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố, Hội đồng TĐKT thành phố triển khai thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015, là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai sâu rộng và đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng, được các cấp, các ngành và được nhân dân đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, và phong trào “ Xây dựng nông thôn mới “. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của từng thành phố và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chặt chẽ của Cụm trưởng Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.. đồng thời tiếp tục đẩy mạnh “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đẩy mạnh cải cách hành chánh một cửa, dịch vụ gắn với công nghê thông minh, từng bước đánh giá công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội, phát triển nông nghiệp và ngành nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả việc giải quyết tố cáo, khiếu nại. Hoàn thiện củng cố nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng…
 
Cụm Thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương,  ký kết giao ước thi đua năm 2015.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2015 và suy tôn thành phố Hà Nội là Cụm trưởng và thành phố Hồ Chí Minh là Cụm phó Cụm thi đua năm 2015. Cụm thi đua cũng thống nhất giới thiệu thành phố Cần Thơ và thành phố Hà Nội là 2 thành phố có thành tích xuất sắc để đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính Phủ; thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đào Xuân Phúc
 
Ý kiến của bạn