Câu hỏi và đáp án thi cải cách hành chính năm 2015

 21006 lượt xem
 

 Câu hỏi thi cải cách hành chính năm 2015

 

 Tài liệu nghiên cứu sâu:

- Luật 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

- Nghị quyết 30c/NQ-CP: Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

 

 
Ý kiến của bạn