Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo

 8409 lượt xem
(BTĐKT)-Năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh phải tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 vừa tập trung chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng theo nhiệm kỳ. Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên. Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2597/KH-UBND phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 với những nội dung cụ thể sau:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng một nền hành chính “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
 Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5814/KH-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 4983/KH-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh về hành động Cải thiện Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bến Tre giai đoạn 2012-2015; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức.
 
Xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
 
Tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 
 
 Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, phù hợp với sự chỉ đạo của tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 6381/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính năm 2015.
 
Việc thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính vào tiêu chuẩn đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi cơ quan, đơn vị.  
 
Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, các sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính.
 
Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính phải được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.
 
Những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:
 
Xác định cải cách thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành và quán triệt đến từng cán bộ, công chức,viên chức này để nâng cao nhận thức và tích cực tham gia.
 
Lấy sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tổ chức khảo sát chỉ số cải cách hành chính; xác định mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để chỉ đạo khắc phục những hạn chế tồn tại.
 
Về cải cách thủ tục hành chính: Hàng năm tổ chức rà soát để kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là một số thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính, thuế.
 
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và công khai tất cả các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đơn vị.
 
Bố trí công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt vào làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận tham gia giải quyết thủ tục hành chính;
 
Công khai số điện thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về những quy định, thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân và tổ chức giám sát chặt chẽ;
 
Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đúng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
 
Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Tổ chức các bộ phận chuyên môn cho phù hợp, linh hoạt để bố trí người cho hợp lý, đảm bảo khung năng lực cần có; đánh giá đứng mức về chất lượng thực thi công vụ.
 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cải cách hành chính.
 
Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Xem xét thay đổi vị trí công tác đối với những cán bộ, công chức, viên chức qua nhận xét, đánh giá cuối năm không đáp ứng được yêu cầu công vụ, nhiệm vụ theo vị trí việc làm.
 
Lãnh đạo công chức, viên chức phải làm tròn chức trách theo vị trí việc làm; giải quyết nhanh chóng kịp thời công việc của cá nhân, tổ chức; không kéo dài thời gian giải quyết công việc; không tự ý đặt ra những quy định trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp.
 
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì thế Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch này và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tổng kết phong trào theo đúng quy định.
 
Trúc Lạnh
 
 
Ý kiến của bạn