Bến Tre Tổ chức Hội Thảo công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

 7591 lượt xem
(BTĐKT)-Nhằm đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua và đề ra những giải pháp cụ thể trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và những năm tiếp theo, sáng ngày 17/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thảo về công tác thi đua, khen thưởng dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và sự tham gia của Thành viên Hội đồng Thi đua- khen thưởng, Lãnh đạo các Sở Ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

Qua Hội thảo, Đại biểu thảo luận đánh giá lại thực trạng công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian qua và tập trung thảo luận các vấn đề chủ yếu đã làm kéo giảm thành tích thi đua của tỉnh như lĩnh vực cải cách hành chính, xóa đóa giảm nghèo, giải quyết khiếu nại tố cáo, y tế - giáo dục, xây dựng nông thôn mới  .....một số chỉ tiêu còn thấp và chưa đạt so với nghị quyết đề ra; đại biểu từ ngành, lĩnh vực tập trung thảo luận tìm ra giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.

Để công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các ngành  các cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
 
Không ngừng củng cố, tăng cường sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.
 
Cần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
 
Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng.
 
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, địa phương.
 
Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy máy làm công tác thi đua, khen thưởng các ngành, các cấp cũng đóng một vai trò rất quan trọng bởi nó quyết định đến tiến độ, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. 
 
Quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến và đổi mới công tác khen thưởng.
 
Việc xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải được đặc biệt coi trọng; quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho các cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến để có hình thức biểu dương và nhân rộng, noi gương, tạo được sự lan tỏa cần thiết trong mỗi đơn vị, địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
 
Tuy nhiên, việc đổi mới công tác khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng, hợp lý trên cơ sở coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân cơ sở, vùng sâu,  có nhiều khó khăn hay những tập thể, cá nhân có tinh thần sáng tạo, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, phối hợp hiệu quả trong công tác (hạn chế khen cho lãnh đạo) .
 
Cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo đồng chí Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các ngành, các cấp xem thi đua, khen thưởng  là công việc thường xuyên, thi đua là động lực để phát triển. Sau hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp về từng lĩnh vực cụ thể để khắc phục và phát triển trong thời gian tới nên từng ngành cần tập trung mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, giải pháp đã đặt ra, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh phát triển xứng tầm với các tỉnh trong khu vực.
 
Việc phát huy tổng hợp các giải pháp đưa ra trong hội thảo sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị, địa phương nói riêng và của toàn tỉnh nói chung, từ đó tạo nên những động lực, nền tảng cơ bản để các ngành, các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
 
 Trúc Lạnh
 
 
Ý kiến của bạn