Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”

 79 lượt xem
 

Thực hiện Văn bản số 4227/BNV-VP ngày 29/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành văn bản số 2886 /BTĐKT-PCTT ngày 01/09/2021 về việc tham gia  Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”

 

 
Ý kiến của bạn