Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2017

 6109 lượt xem
TĐKT - Chiều 22/2, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. 

 Năm 2016, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, đồng thời đã  gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác chỉ đạo thực hiện thi đua - khen thưởng của các thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm.

 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.
 
Nổi bật lên là các phong trào thi đua chào mừng và tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và hoạt động tình nghĩa của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm quốc gia xây dựng Nhà máy thuỷ điện Lai Châu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các phong trào thi đua Nông dân phấn đấu trở thành nông dân xuất sắc, tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, tham gia xây dựng nông thôn mới trong các hội viên hội nông dân;  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong các cấp hội phụ nữ; chương trình “Nước ngọt nghĩa tình”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới trong các cấp bộ đoàn….
Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định.
 
Đại diện lãnh đạo các thành viên khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị  xã hội đã ký giao ước thi đua năm 2017
 
Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung bám sát thực hiện 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm 2017. Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của tổ chức trong năm 2017.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức tốt 2 cuộc vận động, 1 phong trào và 1 chương trình giám sát trong toàn Khối: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi”, chương trình “Vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm”. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến…
 
Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị 
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí cho rằng, năm 2017, Khối thi đua cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các phong trào thi đua đang triển khai trong khối, xem xét nên duy trì phong trào nào, trong khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, xây dựng bài bản, tên phong trào dễ nhớ, tiêu chí rõ ràng để triển khai xuống cơ sở hiệu quả hơn. Ngoài ra, phong trào được triển khai cần đảm bảo tính thiết thực, có thể lượng hóa được. 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, nhất là trong  2 sự kiện lớn là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; cũng như trong những khó khăn về thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường biển... 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và bổ sung những ý kiến góp ý của Thứ trưởng Trần Thị Hà vào phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của khối. Đồng chí đề nghị, năm 2017, 5 tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan đến lợi ích của nhân dân đặc biệt là luật về Hội, Bộ luật Lao động… đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm về khởi nghiệp, giới thiệu các mô hình khởi nghiệp để phát huy sức sáng tạo của các thành viên các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đang chuẩn bị dự thảo về đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là đóng góp ý kiến làm sao các quy định về thi đua trong thời gian tới sát thực tiễn hơn, tác động mạnh mẽ hơn, khắc phục những điểm còn hạn chế để hoạt động thi đua đem lại động lực mới cho đất nước.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành viên khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký giao ước thi đua năm 2017. Hội nghị suy tôn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là khối trưởng khối thi đua năm 2017; khối phó là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Khánh Huyền
 
 
Ý kiến của bạn