Điện Biên: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ

 3918 lượt xem
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang được triển khai rộng khắp, tác động tích cực tới các phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị, địa phương, gắn liền với sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động đoàn thể. 

 Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào - đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên lồng ghép thực hiện tốt các nội dung xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, như: Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa đói giảm nghèo; trẻ em trong độ tuổi được đến trường; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống; thực hiện các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”… Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên ban chỉ đạo cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các cấp, ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc các cấp phát động ở địa phương…

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... Nhiều làng quê đã thực sự khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nếp sống văn hóa mới được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều công trình ra đời từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân, góp phần làm cho bức tranh nông thôn ở các miền quê ngày càng khởi sắc.
 
 
Lãnh đạo UBND xã Mường Lói, huyện Điện Biên trao giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình trên địa bàn
 
Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau hơn 15 triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các cuộc vận động, phong trào, như: Xây dựng “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội… được đông đảo nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Nổi bật nhất phải kể đến là phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Gia đình văn hóa”. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Giai đoạn 2000 - 2005, toàn tỉnh có 34.350/79.051 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 43,4% thì đến nay đã đạt 57,7%. Năm 2005, toàn tỉnh tỷ lệ thôn, bản được công nhận “Thôn, bản, tổ văn hóa” chỉ có 11,6% thì đến nay đã đạt 53%. Cũng qua bình xét của các cơ quan chuyên môn, hiện nay toàn tỉnh đã có 4/116 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, gồm các xã: Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Minh, Ẳng Nưa; 4/14 phường đạt “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, gồm: Phường Thanh Trường, Thanh Bình, Noong Bua và thị trấn Tuần Giáo.
Với sự vào cuộc quyết tâm của các cấp, các ngành, từ khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai cho đến nay, nhiều cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; “Tương thân, tương ái”, khảo sát nhu cầu làm nhà, sửa nhà, làm công trình vệ sinh cho người nghèo. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hàng nghìn hộ nghèo, neo đơn, tàn tật được sửa chữa, làm nhà mới, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất để các có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong việc hướng đến nếp sống văn hóa mới. Đồng thời bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi, thi đua lao động sản xuất.
Việc triển khai đồng bộ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Kết quả đó không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự “gắn kết” các gia đình, dòng họ, tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy người dân thi đua lao động, sản xuất và đó cũng là tiền đề vững chắc để các địa phương tiếp tục gặt hái những thành tựu mới tốt đẹp hơn trong thời gian tới./.
Hoàng Long
 
 
Ý kiến của bạn