Các mô hình Dân vận khéo phát triển mạnh ở Bạc Liêu

 4473 lượt xem
Thời gian qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” và năm Dân vận khéo 2017 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố Bạc Liêu quan tâm, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể TP. Bạc Liêu đã quan tâm triển khai nghiêm túc, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; huy động các nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch vững mạnh. 

 Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT - XH, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Có được kết quả đó, trước hết phải kể đến thành công từ công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư.

Ông Trà Văn Bắc - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Năm Dân vận khéo TP. Bạc Liêu cho biết: Thông qua phong trào thi đua thực hiện Năm Dân vận khéo 2017, sự phối hợp giữa Ban Dân vận với các ban ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Nhất là việc chủ động nắm tình hình nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các nội dung liên quan đến công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, cũng như vận động các nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, củng cố hệ thống Mặt trận, các đoàn thể cơ sở và địa bàn dân cư…
Một số mô hình điển hình của các đơn vị được thực hiện trong Năm Dân vận khéo 2017 có thể kể ra như: hỗ trợ vốn cho hộ nghèo đầu tư vào lĩnh vực sản xuất - chăn nuôi, thành lập tổ dịch vụ việc làm, phòng chống bạo lực gia đình… của Hội Phụ nữ; Vận động giúp đỡ hội viên trong sản xuất, chăn nuôi của Hội Cựu chiến binh; Vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân; các công trình, phần việc của 24 cơ quan, đơn vị đã đăng ký với tổng nguồn vốn trên 8,7 tỷ đồng… Trong đó đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên 5,1 tỷ đồng; sên vét kênh thủy lợi trên 1,8 tỷ đồng và các công trình, phần việc phục vụ công tác an sinh xã hội đã phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận khéo; vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được phát huy.
Việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Dân vận khéo từ đầu năm đến nay tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) còn huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là tại cơ sở; gắn kết đồng bộ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền với công tác vận động, thuyết phục. Qua đó tìm được những biện pháp hiệu quả để giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, quyền lợi chính đáng của nhân dân, quan tâm giải quyết những công việc của dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm với những công việc của dân, tích cực bám sát phong trào, sâu sát cơ sở, sửa đổi phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với công việc của dân; kịp thời hơn trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân.
 
 
Từ nay đến cuối năm 2017, Thành ủy Bạc Liêu sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị về ý nghĩa việc thực hiện tốt công tác dân vận khéo, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên. Phát triển và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, dựa vào dân để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò làm chủ của nhân dân.
Những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua dân vận khéo đạt được trong thời gian qua đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Tuấn Minh
 
 
Ý kiến của bạn