Thành phố Bắc Kạn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 1961 lượt xem
Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, sáng tạo trong học và làm theo Bác; đưa ra những giải pháp, cách làm hay để ngày càng nhân rộng, lan tỏa hơn nữa việc học và làm theo Bác trong toàn thành phố. 

Việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề được các cấp ủy thành phố triển khai nghiêm túc, có sự đổi mới trong phương thức truyền đạt, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, đã động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Sau 2 năm xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác toàn thành phố đã có 100% chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác; tiến hành kiểm điểm việc “làm theo” Bác, từ việc chỉ ra những vấn đề còn hạn chế về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; xây dựng hình ảnh tốt đẹp về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhân dân. Nhiều đơn vị niêm yết công khai và kiểm điểm khá nghiêm túc việc làm theo Bác như: Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND; chi bộ cơ quan Thành uỷ; Đảng uỷ phường Đức Xuân, chi bộ cơ quan phường Phùng Chí Kiên...
Đảng bộ thành phố đã xác định nội dung đột phá là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thành phố đã lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm như công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, quản lý đô thị để tập trung giải quyết. Với nhiều giải pháp thực hiện như: tổ chức ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị, giải toả hành lang an toàn giao thông; tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư của công dân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng đã được tập trung giải quyết, cơ bản có chuyển biến, kết quả bước đầu đạt được đáng khích lệ.
Thành uỷ xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là của người đứng đầu. Đồng thời trong các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, công tác cán bộ đều đề cập đến việc học tập và làm theo Bác. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, trong quy hoạch đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Năm 2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND với chuyên đề thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng thực thi công vụ.
Các chi, đảng bộ trực thuộc và phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức được xây dựng, cấp ủy một số đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động và hằng tháng chi bộ tiến hành kiểm điểm theo các chuẩn mực đạo đức đề ra. Qua đó, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Đối với việc xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, đơn vị các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đã lãnh đạo vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, cơ quan, đơn vị; đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tổ chức kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức Đảng đã tích cực nghiên cứu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo để đưa việc học tập và làm theo Bác thành phong trào khá sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
            Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND nhân dân
thành phố Bắc Kạn
 
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2016 đạt 33 triệu đồng, năm 2017 đạt 37 triệu đồng; số hộ đạt gia đình văn hoá năm 2016 đạt 93,2%, năm 2017 đạt 93,4%. Thành ủy đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực quản lý nhà nước để tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phần lớn các chi, đảng bộ đã bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn thành phố có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình tốt có hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Bắc Kạn năm 2018 đã có 12 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng. 
Trong thời gian tới, Thành uỷ Bắc Kạn tiếp tục vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị 05 với phương châm: học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Mặt khác lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cá nhân. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 
Song Huê
 
 
 
 
 
 
Ý kiến của bạn