Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19

 354 lượt xem
 

TĐKT - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 6/10/2021 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19

heo Hướng dẫn, việc khen thưởng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Qua đó, khen thưởng tôn vinh, biểu dương, kịp thời các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những sáng kiến, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Đối tượng khen thưởng là các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, các cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và mọi tầng lớp nhân dân có thành tích trong tham gia phong trào thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong đó, tập trung phát hiện, đề nghị khen thưởng: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch; tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

Các hình thức khen thưởng gồm có: Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc; trên các lĩnh vực y tế, ngoại giao, giáo dục, đào tạo, văn hóa, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội..., hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập thành tích tiêu biểu xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Huân chương Chiến công: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập được chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Huân chương Dũng cảm: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi cấp bộ, ban, ngành, tỉnh.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, được bộ, ban, ngành, địa phương ghi nhận.

Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét chọn, đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượnng thuộc phạm vi quản lý.

Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản gồm 3 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng). Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó thể hiện rõ thành tích, cấp độ và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đối với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị căn cứ theo Hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưomg căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ tham gia, đóng góp của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể ở cơ sở, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                             Phương Thanh

 
Ý kiến của bạn