Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Coi trọng tiêu chuẩn ISO trong cải cách hành chính

 80 lượt xem
 

LCĐT - Trong nhiệm vụ cải cách hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã lấy việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình, tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn ISO 9001:2015) làm trọng tâm.

Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen  thưởng tỉnh phát động và triển khai các phong trào sôi nổi.   Ảnh: Tư liệu

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có chức năng giúp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Để hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào công tác chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Lương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó lấy cải cách hành chính làm điểm nhấn. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành các chính sách, tiêu chí, mục tiêu về chất lượng trước khi phổ biến và yêu cầu các phòng, từng cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai, thực hiện. Ngoài 7 tiêu chí chất lượng Sở Nội vụ đề ra, thì Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng xây dựng tiêu chuẩn ISO riêng trên cơ sở xác định 3 thành tố cơ bản là: Tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Cụ thể, về tổ chức phong trào thi đua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động với yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua. Điển hình như các phong trào thi đua: “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, hoặc Phong trào thi đua chuyên đề như: “Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021”, “Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”, “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, “Thanh niên làm chủ đất nước”, “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”... Riêng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng được giải quyết đúng hạn, trong đó có ít nhất 20% hồ sơ giải quyết trước hạn định. Điểm mới nổi bật là Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu toàn bộ hồ sơ đề nghị không được khen thưởng đều được trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do, kèm theo đó là kịp thời động viên, khích lệ để các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu. Đối với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đảm bảo 100% cán bộ, công chức trong đơn vị tham mưu, xử lý hồ sơ công việc qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và con số tương ứng các văn bản được ký số và đẩy mạnh việc trao đổi công văn thông thường qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnh. Việc triển khai các thủ tục hành chính được giao cho từng chuyên viên bám sát, có trách nhiệm theo dõi đến khâu cuối cùng của thủ tục hành chính.

Áp dụng và duy trì tiêu chuẩn chất ISO 9001:2015 được Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh rất coi trọng.   Ảnh: Tư liệu

Cũng theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thị Lương, công tác cải cách hành chính, nhất là việc xây dựng, áp dụng, duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện đã có những chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả tích cực; trong đó, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã sớm áp dụng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng hiện nay đang được thực hiện theo Quyết định 4500/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động đăng ký thực hiện ở mức độ 4 toàn bộ 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoạt động, trong đó có 4 thủ tục đăng ký cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% đến 50%. Mới đây, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt 10 quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng như: Quy trình tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy trình tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Quy trình tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Quy trình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Quy trình tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề; Quy trình tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề; Quy trình tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất…

Đối với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ các thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng đều được thực hiện bằng phần mềm như phần mềm quản lý dữ liệu thi đua, khen thưởng, phần mềm dịch vụ công của tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, với các tập thể, cá nhân có hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước đều được đăng tải lấy ý kiến của Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiếp nhận 188 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 177 hồ sơ và đang giải quyết 11 hồ sơ theo quy trình ISO. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, có tới 119 hồ sơ giải quyết trước thời hạn (chiếm 63,2%), còn lại 69 hồ sơ (chiếm 36,8%) giải quyết đúng kỳ hạn.

       Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính được ưu tiên

Hiệu quả việc tăng cường áp dụng, duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mang lại không chỉ với kết quả công tác chuyên môn, theo lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, điểm nổi bật là cán bộ, công chức trong đơn vị đã có sự thay đổi rất rõ rệt về phong cách giao tiếp, phối hợp trong công tác, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp. Cùng với đó, vệc lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy chuẩn, công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng có chiều sâu, có hệ thống. Đó là cơ sở quan trọng để Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục áp dụng có chiều sâu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới.

 

 

 
Ý kiến của bạn