Bộ Nội vụ: Bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

 22 lượt xem
 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 (Chỉ thị số 11-CT/TW), Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

                                                        Bộ Nội vụ

Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Có kế hoạch cụ thể, bố trí công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ có trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu...

Thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11- CT/TW và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của Bộ và ngành Nội vụ trong năm 2021 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn này, kịp thời báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện./.

                                                                                                                                                                             Thu Trang

https://tcnn.vn/news/detail/53102/Bo-Noi-vu-Bao-dam-vua-phong-chong-dich-vua-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chuyen-mon.html

 
Ý kiến của bạn