Đại Từ (Thái Nguyên): Nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

 18 lượt xem
 

Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, huyện Đại Từđã trở thành lá cờ đầu khi có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên, đồng thời có số lượng xã được công nhận đạt chuẩn NTM nhiều nhất của tỉnh Thái Nguyên.Với mục tiêu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới trước năm 2025, huyện Đại Từ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

                    Làm đường bê tông liên xóm tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ

Ngay sau khi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, Huyện ủy, UBND huyện Đại Từ đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân; người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM và xây dựng NTM đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

Với sự quan tâm hỗ trợ của cơ quan các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của nhân dân, huyện Đại Từ đã xây dựng nhiều công trình trọng điểm, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, y tế, giáo dục… góp phần thay đổi cảnh quan, diện mạo nông thôn.

Năm 2020, tổng các nguồn lực huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 345 tỷ đồng; trong đó, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trên 37,9 tỷ đồng.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Đề án: Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè giai đoạn 2016-2020. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 15,11% trong cơ cấu ngành kinh tế của huyện, giá trị bình quân trên đất trồng trọt đạt 126 triệu đồng/ha.

Đến nay, huyện Đại Từ đã có 18/28 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Đại Từ cũng là huyện có xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn huyện tập trung mục tiêu xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và gắn phát triển nông thôn với đô thị...

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, huyện Đại Từ sẽ đẩy mạnh phong trào "Đại Từ chung sức xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là ở các xóm, gắn với việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Huyện đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại của một huyện NTM. Cụ thể là: Lập quy hoạch; đầu tư xây dựng các công trình; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực…Trước mắt, trong năm 2021, huyện phấn đấu có xã An Khánh và Đức Lương đạt chuẩn NTM và xã Tiên Hội đạt NTM nâng cao, đồng thời hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của bộ tiêu chí.Đến nay, 2 xã An Khánh và Đức Lương đã cơ bản đạt các tiêu chí và đang đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại của huyện hiện đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Những kết quả nổi bật huyện Đại Từ đạt được trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là động lực to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu các mục tiêu trong giai đoạn mới.

                                                                                                                                                                                      Hữu Dũng

 
Ý kiến của bạn