Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/0/2016 của Đảng ủy Khối

 229 lượt xem
 

Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 06/12/2021 xem tại đây

Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 xem tại đây

 
Ý kiến của bạn