Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: “Đoàn kết - Kỷ cương - Tinh thông - Sáng tạo - Hiệu quả”.

 386 lượt xem
 

TĐKT - Sáng 21/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội nghị, Ban TĐKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Tinh thông - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương.

                                                 Chủ tọa Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Năm 2021, những khó khăn, thách thức và khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Ban TĐKT Trung ương đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cũng như các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao bổ sung, đột xuất, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Ban đã tập trung công tác tham mưu xây dựng thể chế, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, kịp thời tham mưu phát động phong trào thi đua góp phần đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện “mục tiêu kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội, đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội, đã báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những vấn đề lớn tại Phiên họp thứ 17 để tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến và trình Quốc hội thông qua.

Ban đã tham mưu kiện toàn Hội đồng TĐKT Trung ương, xây dựng Quy chế và phân công nhiệm vụ thành viên của Hội đồng. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” và ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg; ban hành kế hoạch và hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt trên.

Trưởng ban Phạm Huy Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng các cá nhân

Cùng với đó, Ban đã xây dựng, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến; tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức họp sơ kết Hội đồng TĐKT Trung ương; đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua hoàn thành việc đánh giá, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 bằng hình thức phù hợp.

Ban đã đôn đốc, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động. Công tác thẩm định hồ sơ trình khen thưởng luôn được quan tâm thực hiện nhằm kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của các bộ, ban, ngành, địa phương. Đã chú trọng thẩm định, trình khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Ban đã xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ Báo cáo đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác TĐKT của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiêm túc triển khai nghiên cứu việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; đã thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giải quyết chế độ chính sách cán bộ đúng quy định. Ngoài ra, Ban đã và đang xây dựng đội ngũ báo cáo viên tập huấn về công tác TĐKT; đã hoàn thành thi tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1) theo đúng kế hoạch.

Trưởng ban Phạm Huy Giang trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” cho 4 cá nhân

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác TĐKT được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống ISO tiếp tục được chú trọng. Ban đã tập trung hoàn thành Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác văn phòng, quản trị công sở luôn được tập trung thực hiện, đảm bảo phục vụ tốt sự lãnh đạo điều hành và hoạt động của cơ quan.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị không ngừng được nâng cao. Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, quy trình công tác và các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn Ban TĐKT Trung ương trong năm qua tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, hiệu quả. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo chính sách, chế độ đoàn viên công đoàn được thực hiện tốt. Tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn cơ bản ổn định, tạo tinh thần đoàn kết trong công tác. Hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Để ghi nhận và biểu dương của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có các quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Ban, trong đó: 2 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 5 tập thể và 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 4 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”; 11 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 5 tập thể và 58 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Phạm Đức Toàn trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 cho 11 cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban trong năm qua. Trưởng ban đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Tinh thông - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Theo đó, năm 2022, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham mưu xây dựng thể chế, văn bản, tập trung tham mưu hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đểtrình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 3 (Quốc hội Khóa XV). Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng đồng bộ các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình các cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời theo quy định.

                     Đại diện các vụ, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Trong đó, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số quốc gia”. Tập trung giải quyết vấn đề xác nhận mẫu dấu, mẫu chữ ký phục vụ công tác cấp đổi, cấp lại. Chú trọng công tác thẩm định khen thưởng, đảm bảo đúng quy định và kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng thực hiện công tác pháp chế và công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh đó, Ban tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, tư duy làm việc, tạo động lực và quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, linh hoạt, thích ứng, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Chú trọng cải cách hành chính, áp dụng các quy trình ISO, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Đề án Chuyển đổi số của Ban sau khi được duyệt. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy chế dân chủ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy định phòng, chống dịch. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, đoàn kết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung.

Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban. Thực hiện nghiêm Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về nghiệp vụ công tác TĐKT của Ban. Hoàn thành vòng 2 đợt thi tuyển viên chức năm 2021trước khi nghỉ Tết nguyên đán...

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ban TĐKT Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương.

                                                                                                                                                                    Phương Thanh

 

 
Ý kiến của bạn