Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Bộ Nội vụ

 404 lượt xem
 

Ngày 31/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 70/QĐ-BNV ban hành Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ gồm 37 văn bản. Cụ thể, Bộ trưởng giao:

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022). Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (Thay thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) và Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng (Thay thế Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ) trình Chính phủ vào tháng 11/2022.

Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ tháng 9/2022.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện xây dựng: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (Thay thế Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ); Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ (Thay thế Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ (Thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia (Thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì thực hiện xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ; Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Đối với Vụ Tiền lương chủ trì thực hiện xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 11-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Còn đối với Vụ Chính quyền địa phương chủ trì thực hiện xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2022); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (các Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, 33/2021/NĐ-CP, 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ) và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì thực hiện xây dựng Hồ sơ xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi); Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì thực hiện xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ và Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Đối với Vụ Tổ chức phi chính phủ chủ trì thực hiện xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Vụ Công chức – Viên chức chủ trì thực hiện xây dựng Nghị định hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP); Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (thay thế các Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ); Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019) và Nghị định về cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và sử dụng, quản lý người có tài năng vào hoạt động công vụ.

Đối với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì thực hiện xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 70/QĐ-BNV ban hành Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ trên chuyên mục Thông báo, xem tại đây Quyết định Danh mục.

Anh Cao

 

https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-47193.html

 
Ý kiến của bạn