Thi đua xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

 48 lượt xem
 

Ngày 31/3/2022, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 1236/BNV-VP gửi các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ về phát động phong trào thi đua và hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể (thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước (ngày 18/12/2021)

Theo đó, nội dung phong trào thi đua năm 2022, cụ thể như sau:

Một là, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 77 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, (28/8/1945 - 28/8/2022), 67 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2022), 74 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2022) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, thi đua thực hiện triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Chính phủ giao.

Ba là, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Nội vụ, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, tiếp tục hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quà các nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời tham mưu cụ thể hóa các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ, hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bốn là, triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo các nội dung tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Năm là, thi đua thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ.

Sáu là, tăng cường công tác truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Bảy là, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; đảm bảo dân chủ, nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh./.

                                                                                                                                                                         Quỳnh Anh

https://tcnn.vn/news/detail/53974/Thi-dua-xay-dung-noi-bo-doan-ket-trong-sach-vung-manh.html

 
Ý kiến của bạn