Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

 43 lượt xem
 

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” (kèm theo Quyết định số 354/QĐ-BNV).

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 26/10/2018. Ảnh minh họa

Nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng và của pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ được hoàn thiện, khắc phục các quy định còn chồng chéo, vướng mắc, khó khăn khi thực hiện, không khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ bảo đảm tính kịp thời, chất lượng. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, phù hợp; công khai, minh bạch về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch cũng nêu rõ một số nội dung cụ thể đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ./.

                                                                                                                                                                        Hà Linh

https://tcnn.vn/news/detail/54311/Hoan-thien-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-nganh-Noi-vu-giai-doan-2022---2025-dinh-huong-den-nam-2030.html

 
Ý kiến của bạn