Phát động các phong trào thi đua về nghiên cứu khoa học chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

 37 lượt xem
 

Ngày 05/5, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 1824/BNV-VP về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Theo đó, ngày 14/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 799/BKHCN-VP về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam; phát động các phong trào thi đua về nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến cách làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các học viên, sinh viên tại cơ sở đào tạo. 

Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Ảnh minh họa

Bộ trưởng giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Nội vụ. 

Giao Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nghiên cứu, đề xuất tổ chức chương trình giao lưu giữa các nhà quản lý KH&CN với học viên, sinh viên nhằm khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. 

Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Trung tâm Thông tin và Trang thông tin của các đơn vị tăng cường đăng tải tin, bài, các phóng sự, phim tài liệu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giới thiệu các thành tựu KH&CN, các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dựng công nghệ của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Giao Văn phòng Bộ thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” tại trụ sở Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 được xác định là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bắt đầu từ ngày 04-20/5/2022 (các hoạt động chính tổ chức bắt đầu từ ngày 17-19/5/2022).

Về nội dung, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành KH&CN nước nhà. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH,CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030; các chính sách KH,CN và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

                                                                                                                                                                     Thanh Tuấn

https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/phat-dong-cac-phong-trao-thi-dua-ve-nghien-cuu-47488.html

 
Ý kiến của bạn