Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai thực hiện hướng dẫn tuyên truyền các văn bản của Đảng cấp trên

 54 lượt xem
 

- Công văn số 262-CV/BTG của  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Báo cáo số 73-BC/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tình hình dư luận xã hội tháng 4 năm 2022.

- Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Chi tiết các văn bản xem tại đây

 
Ý kiến của bạn