Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quán triệt, tuyên truyền triển khai các văn bản của Bộ Nội vụ

 63 lượt xem
 

1. Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 18/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2. Quyết định số 293/QĐ-BNV ngày 09/4/2022 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030.

3. Công văn số 1321/BNV-VP ngày 04/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công văn số 1396/BNV-VP ngày 08/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Chương trình “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Chi tiết các văn bản xem tại đây.


 

 
Ý kiến của bạn